Achtergrondinfo

In Vlaanderen bestond geen centrale databank die behaalde kwalificatiebewijzen bundelde. Een aantal overheidsinstanties beschikte wel over gedeeltelijke gegevens. LED heeft als doel om al deze informatie in één centrale databank te bundelen.

LED is opgericht bij artikel 20 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur. Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen is bevoegd voor het beheer van de databank.

LED wordt gezamenlijk gefinancierd door de beleidsdomeinen Werk en Sociale Economie en Onderwijs en Vorming.

 

Betrokken partijen

Huidige leveranciers

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs Vorming


De onderwijsinstellingen bezorgen de uitgereikte kwalificatiebewijzen elektronisch aan AGODI en AHOVOKS die de gegevens op bun beurt doorsturen naar LED.

De Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleidingen (VDAB)

De VDAB levert drie soorten gegevens:

  • De informatie die je zelf aan de VDAB hebt gegeven wanneer je met de diensten van de VDAB in contact bent gekomen, bijvoorbeeld bij een inschrijving als werkzoekende of bij het bestellen van opleidingscheques.
  • Alle getuigschriften die de VDAB heeft uitgereikt in het kader van opleidingen die je er gevolgd hebt.
  • Daarnaast registreert de VDAB ook informatie over de Ervaringsbewijzen uitgereikt door het Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE)

Syntra Vlaanderen

Syntra Vlaanderen registreert de leerbewijzen die door Syntra Vlaanderen zelf worden uitgereikt (in het kader van de leertijd en de ondernemersopleiding).


Toekomstige Leveranciers

  • Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen: NARIC-Vlaanderen (gelijkwaardigheid buitenlandse diploma's)

Huidige afnemers

Burger/AHOVOKS

Iedere burger kan zelf zijn eigen bewijzen raadplegen. AHOVOKS staat in voor de kwaliteitscontrole van LED en het onderhouden van de applicaties.

VDAB

De VDAB gebruikt de informatie uit LED voor haar dienstverlening: arbeidsbemiddeling, begeleiding, loopbaandienstverlening en opleiding. De rechtstreekse toegang tot LED, vereenvoudigt de bevraging en verhoogt de betrouwbaarheid van de gegevens.

Vlaamse Energieagentschap (VEA)

Het Vlaams Energieagentschap gebruikt LED om de diplomagevereisten van EPB-verslaggevers te controleren.

Selor

Selor zal LED gebruiken om de diplomavereiste van kandidaten te controleren die deelnamen aan examens.

Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming (KSZ)

LED werd geïntegreerd in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming om op die manier meer onderzoek mogelijk te maken naar de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Onderzoek

Enkele voorbeelden van onderzoek, steeds gemachtigd door de VTC, dat gebruikt maakt van de gegevens uit LED:

  • ADSEI: ter vervanging van de volkstelling
  • Studie vroegtijdige schoolverlaters
  • Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming:

Ondernemingsloketten

Studietoelagen

Bij onderzoek of een burger in aanmerking komt voor een school- of studietoelage.

Ziekenhuizen lid van netwerk Zorgnet/Icuro

Bij accreditatie: onderzoek naar kwalificaties van hun personeel.

AGODI

EPD, onderzoek naar professionele erkenning van Vlaamse lerarendiploma's in het buitenland.


Instelling Hoger Onderwijs en Instellingen Volwassenenonderwijs

Instellingen Hoger Onderwijs (Universiteiten en Hogescholen) en Instellingen Volwassenenonderwijs (Centra voor Volwassenenonderwijs en Centra voor Basiseducatie) controleren via LED of een kandidaat-student/cursist aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.Dienstenintegrator

  • Leveranciers en afnemers maken gebruik van het MAGDA-platform om gegevens uit te wisselen met LED, het centraal gegevensuitwisselingsplatform van de Vlaamse overheid
  • Federale afnemers (Selor en de Ondernemingsloketten) maken gebruik van het platform van FEDICT om, via het MAGDA-platform, gegevens uit te wisselen met LED.

Het beheer: AHOVOKS

LED wordt beheerd door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS). Dit beheer heeft betrekking op de taxonomie en het onderhouden van de applicaties.