Achtergrondinfo

Ontstaan van de LED

De LED is opgericht bij artikel 20 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur. Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen is bevoegd voor het beheer van de databank. LED wordt gezamenlijk gefinancierd door de beleidsdomeinen Werk en Sociale Economie en Onderwijs en Vorming.


Wie zorgt voor input in de LED?

Onderwijs & Vorming

De onderwijsinstellingen bezorgen de uitgereikte kwalificatiebewijzen elektronisch aan AGODI en AHOVOKS die de gegevens op hun beurt doorsturen naar LED.


VDAB

De VDAB (Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleidingen) levert drie soorten gegevens:

  • De bewijzen op eigen verklaring: De informatie die je zelf aan de VDAB hebt gegeven wanneer je met de diensten van de VDAB in contact bent gekomen, bijvoorbeeld bij een inschrijving als werkzoekende of bij het bestellen van opleidingscheques.
  • Alle getuigschriften die de VDAB heeft uitgereikt in het kader van opleidingen die je er gevolgd hebt.
  • Ervaringsbewijzen uitgereikt door het Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE).
  • Leerbewijzen i.k.v beroepskwalificerende trajecten

Vlaio

Vlaoi registreert:

  • Ondernemersopleiding & leerbewijzen i.k.v beroepskwalificerende trajecten.
  • Leerbewijzen in kader van de leertijd.

Vanaf schooljaar ’23-’24 zal de rol van VLAIO overgenomen worden door Syntrum.

Departement Omgeving

Departement Omgeving reikt verschillende certificaten uit die gekoppeld zijn aan erkenningsvoorwaarden om een bepaalde activiteit uit te voeren.

Departement Werk en Sociale Economie

Departement Werk en Sociale Economie levert leerbewijzen i.k.v beroepskwalificerende trajecten.


Wie maakt o.a. gebruik van de LED?

Burger

Elke burger kan zelf zijn eigen bewijzen raadplegen.

VDAB

VDAB gebruikt de informatie uit LED voor haar dienstverlening: arbeidsbemiddeling, begeleiding, loopbaandienstverlening en opleiding. De rechtstreekse toegang tot LED vereenvoudigt de bevraging en verhoogt de betrouwbaarheid van de gegevens.

Vlaamse Energieagentschap (VEA)

Het Vlaams Energieagentschap gebruikt LED om de diplomavereisten van EPB-verslaggevers te controleren.

Selor

Selor gebruikt LED om de diplomavereiste van kandidaten te controleren die deelnamen aan examens.

Onderzoek

Enkele voorbeelden van onderzoek, steeds gemachtigd door de VTC, dat gebruikt maakt van de gegevens uit LED:

  • ADSEI: ter vervanging van de volkstelling
  • Studie vroegtijdige schoolverlaters
  • Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming: LED werd hierin geïntegreerd om op die manier meer onderzoek mogelijk te maken naar de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Ondernemingsloketten

De ondernemingsloketten raadplegen de LED om de kwalificatiebewijzen van ondernemers na te gaan bij hun aanvraag tot inschrijving in de KBO.

Studietoelagen

Studietoelagen gebruikt de LED bij onderzoek of een burger in aanmerking komt voor een school- of studietoelage.

Ziekenhuizen lid van netwerk Zorgnet/Icuro

Bij accreditatie: onderzoek naar kwalificaties van hun personeel.

AGODI

EPD, onderzoek naar professionele erkenning van Vlaamse lerarendiploma's in het buitenland.

Instellingen Hoger Onderwijs en Instellingen Volwassenenonderwijs

Instellingen Hoger Onderwijs (Universiteiten en Hogescholen) en Instellingen Volwassenenonderwijs (Centra voor Volwassenenonderwijs en Centra voor Basiseducatie) controleren via LED of een kandidaat-student/cursist aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.


Dienstenintegrator

Leveranciers en afnemers maken gebruik van het MAGDA-platform om gegevens uit te wisselen met LED, het centraal gegevensuitwisselingsplatform van de Vlaamse overheid. Federale afnemers (Selor en de Ondernemingsloketten) maken gebruik van het platform van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) om, via het MAGDA-platform, gegevens uit te wisselen met LED.